การ config visual Directory ใน apache


หลังจากลง appserv หรือ xampp เราก็จะสามารถเข้าไปเพื่อเขียนงานได้ทันที ในบางครั้งการทำเว็บก็มีความต้องการให้บางส่วนของเว็บทำงานเป็นพิเศษต่างจากปกติที่โปรแกรมจัดไว้ให้ เช่น เว็บมีขนาดใหญ่มากไม่เหมาะที่จะเก็บไว้ในไดร์ฟเดียวกับเว็บอื่นๆ ไม่ต้องการที่จะที่จะเก็บไว้ในไดร์ฟซี หรือต้องวางไว้โดยใช้ port พิเศษเพื่อความปลอดภัย
ใช้ editplus เปิด Config จะอยู่ที่ apache\conf\httpd.conf ใช้ เนื่องจากต้องการจะแยก config ทีเพิ่มมาใหม่ไว้อีกที่เพื่อความเป็นระเบียบและบริหารง่าย จะใช้วิธี include ให้ไปอ่านจากอีกไฟล์หนึ่ง เพิ่มบรรทัด
Include “conf/extra/httpd-plus.conf” หลัง include คือ ชื่อไฟล์และพาร์ทที่จะเก็บ config ตัวใหม่
ถ้าต้องการ map directory ใหม่ใช้

Alias /www2 "d:/www2/"
<Directory "d:/www2">
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

อธิบายคือ map directory d:/www2 โดยจะสามารถเรียกโดย url http://localhost/www2/
ถ้าต้องการกำหนด port หรือค่าอื่นๆด้วย

Listen 8080
Alias /www2 " d:/www2/"
<Directory "d:/www2/">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews ExecCGI
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
<VirtualHost *:8080>
ServerAdmin plus@hotmail.com
DocumentRoot "d:/www2"
ServerName Plus.localhost
ServerAlias dev.localhost
ErrorLog "logs/Plus.localhost-error.log"
CustomLog "logs/Plus.localhost-access.log" combined
</VirtualHost>

จะต่างกันที่เรียกโดย url http://localhost:8080 คือต้องระบุ port ด้วยและ config บางส่วนจะต่างกัน
เช่น การกำหนดอีเมล์ผู้ดูแล domain
อ่าน ทำ dns (Domain Name System) ส่วนตัว เพิ่มเติมครับ

About plusmagic

PHP lover in thailand

Posted on 2010/07/29, in network, programming and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: