จับ event บน flash


ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าเว็บกับแฟลช เป็นอะไรที่เหมือนกับ นครรัฐวาติกัน (State of the Vatican City) ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี แท้ๆ แต่มีสถานะเป็นประเทศอิสระประเทศหนึ่ง การที่จะเอาอะไรเข้าหรือออกต้องได้รับฉันทามติทั้งสองฝ่ายถึงจะทำได้ (ว่าเข้านั่น)

ถ้าคุณหวังว่าจะใช้เท็ก a คร่อมแฟลชแล้วจะลิงค์ไปไหนก็ได้ตามปกติ ก็เสียใจด้วยเพราะมันจะไม่ทำงาน เช่นเดียวกับ onmouseover onclick ก็ไม่รับรู้กิจกรรมใดๆ ของคุณเช่นกัน
แต่เรากลับสามารถใช้ wmode="transparent" onmouseup="alert(‘on mouse up’); มาทดแทนได้ครับ

< object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9.0.47.0" width="720" height="400">
<param name="movie" value="../../demo.swf"/> 
<param name="quality" value="high" />
<embed wmode="transparent" onmouseup="alert('on mouse up'); return true;" src="../../demo.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="720" height="400"></embed>
</object>

About plusmagic

PHP lover in thailand

Posted on 2010/09/22, in HTML, javaScript, programming, Tips & Tricks and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: