ทางด่วนใน windows


ช่างคอม โปรแกรมเมอร์ อาจจะต้องเข้าไปบางโพลเดอร์ใน windows บ่อยๆ แต่ตำแหน่งที่ตั้งอาจจะต่างกันเพราะว่า ใช้ชื่อผู้ใช้ user ต่างกัน หรือลง windows แบบ windows 2 ตัวในไดร์เดียวกัน เราสามารถใช้ Environment_variable ช่วยแก้ปัญหาได้ เช่น
ถ้าต้องการไปที่ โพลเดอร์ windows กดปุ่ม winkey พร้อมๆ กับ ตัว r พิมพ์ %WINDIR% แล้ว enter ก็จะเข้าไฟลเดอร์ที่ลง windows ไว้
winkey

Default Values on Microsoft Windows Vista / Windows Vista 7

Variable

ความหมาย

 %ALLUSERSPROFILE%

C:\ProgramData

 %APPDATA%

C:\Users\{username}\AppData\Roaming

 %COMPUTERNAME%

{computername}

 %COMMONPROGRAMFILES%

C:\Program Files\Common Files

 %COMMONPROGRAMFILES(x86)%

C:\Program Files (x86)\Common Files

 %COMSPEC%

C:\Windows\System32\cmd.exe

 %HOMEDRIVE%

C:

 %HOMEPATH%

\Users\{username}

 %LOCALAPPDATA%

C:\Users\{username}\AppData\Local

 %LOGONSERVER%

\\{domain_logon_server}

 %PATH%

C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;{plus program paths}

 %PATHEXT%

.com;.exe;.bat;.cmd;.vbs;.vbe;.js;.jse;.wsf;.wsh;.msc

 %PROGRAMFILES%

 %SystemDrive%\Program Files

 %PROGRAMFILES(X86)%

 %SystemDrive%\Program Files (x86) (only in 64-bit version)

 %PROMPT%

Code for current command prompt format. Code is usually $P$G

{Drive}:\$Recycle.Bin

C:\Recycle.Bin

 %SystemDrive%

C:

 %SystemRoot%

 %SystemDrive%\Windows

 %TEMP% and %TMP%

 %SystemDrive%\Users\{username}\AppData\Local\Temp

 %USERDOMAIN%

{userdomain}

 %USERNAME%

{username}

 %USERPROFILE%

 %SystemDrive%\Users\{username}

 %WINDIR%

C:\Windows

 %PUBLIC%

 %SystemDrive%\Users\Public

 %PROGRAMDATA%

 %SystemDrive%\ProgramData

 %PSModulePath%

 %SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\

Default Values on Microsoft Windows XP

Variable

ความหมาย

 %ALLUSERSPROFILE%

C:\Documents and Settings\All Users

 %APPDATA%

C:\Documents and Settings\{username}\Application Data

 %COMPUTERNAME%

{computername}

 %COMMONPROGRAMFILES%

C:\Program Files\Common Files

 %COMMONPROGRAMFILES(x86)%

C:\Program Files (x86)\Common Files

 %COMSPEC%

C:\Windows\System32\cmd.exe

 %HOMEDRIVE%

C:

 %HOMEPATH%

\Documents and Settings\{username}

 %LOCALAPPDATA%

 %LOGONSERVER%

\\{domain_logon_server}

 %PATH%

C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;{plus program paths}

 %PATHEXT%

.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.WSF;.WSH

 %PROGRAMFILES%

 %SystemDrive%\Program Files

 %PROGRAMFILES(X86)%

 %SystemDrive%\Program Files (x86) (only in 64-bit version)

 %PROMPT%

Code for current command prompt format. Code is usually $P$G

{Drive}:\$Recycle.Bin

C:\Recycle.Bin

 %SystemDrive%

C:

 %SystemRoot%

The Windows directory, usually C:\Windows, formerly C:\WINNT

 %TEMP% and %TMP%

 %SystemDrive%\Documents and Settings\{username}\Local Settings\Temp

 %USERDOMAIN%

{userdomain}

 %USERNAME%

{username}

 %USERPROFILE%

 %SystemDrive%\Documents and Settings\{username}

 %WINDIR%

C:\Windows

ดูเพิ่มเติม

About plusmagic

PHP lover in thailand

Posted on 2011/07/10, in programming, Tips & Tricks and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: