คลังเก็บบล็อก

อีกข้อดีของ jQuery


ในภาษา javaScript สามารถใช้ window.onload ในการเรียกใช้ฟังก์ชั่นที่ต้องการให้ทำงานเมื่อโหลดหน้าเว็บเสร็จแล้ว โดยไม่ต้องใส่อีเว็น onload ในหน้าเว็บ แต่สามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น เช่น

<script type="text/javascript">
window.onload=function(){
	alert('function 1')
}
window.onload=function(){
	alert('function 2')
}
</script>

จะเห็นได้ว่ามีแต่ข้อความ function 2 ออกมา เพราะคำสั่งชุดแรกโดนล้างออกไป เป็นสาเหตุที่คำสั่ง javascript บางตัวทำงานด้วยกันไม่ได้

ต่างจาก jQuery ที่เราสามารถใช้ $(function(){ … }) ได้โดยไม่จำกัด

จับ event บน flash


ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าเว็บกับแฟลช เป็นอะไรที่เหมือนกับ นครรัฐวาติกัน (State of the Vatican City) ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี แท้ๆ แต่มีสถานะเป็นประเทศอิสระประเทศหนึ่ง การที่จะเอาอะไรเข้าหรือออกต้องได้รับฉันทามติทั้งสองฝ่ายถึงจะทำได้ (ว่าเข้านั่น)

ถ้าคุณหวังว่าจะใช้เท็ก a คร่อมแฟลชแล้วจะลิงค์ไปไหนก็ได้ตามปกติ ก็เสียใจด้วยเพราะมันจะไม่ทำงาน เช่นเดียวกับ onmouseover onclick ก็ไม่รับรู้กิจกรรมใดๆ ของคุณเช่นกัน
แต่เรากลับสามารถใช้ wmode="transparent" onmouseup="alert(‘on mouse up’); มาทดแทนได้ครับ

< object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9.0.47.0" width="720" height="400">
<param name="movie" value="../../demo.swf"/> 
<param name="quality" value="high" />
<embed wmode="transparent" onmouseup="alert('on mouse up'); return true;" src="../../demo.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="720" height="400"></embed>
</object>
%d bloggers like this: