คลังเก็บบล็อก

จับ event บน flash


ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าเว็บกับแฟลช เป็นอะไรที่เหมือนกับ นครรัฐวาติกัน (State of the Vatican City) ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี แท้ๆ แต่มีสถานะเป็นประเทศอิสระประเทศหนึ่ง การที่จะเอาอะไรเข้าหรือออกต้องได้รับฉันทามติทั้งสองฝ่ายถึงจะทำได้ (ว่าเข้านั่น)

ถ้าคุณหวังว่าจะใช้เท็ก a คร่อมแฟลชแล้วจะลิงค์ไปไหนก็ได้ตามปกติ ก็เสียใจด้วยเพราะมันจะไม่ทำงาน เช่นเดียวกับ onmouseover onclick ก็ไม่รับรู้กิจกรรมใดๆ ของคุณเช่นกัน
แต่เรากลับสามารถใช้ wmode="transparent" onmouseup="alert(‘on mouse up’); มาทดแทนได้ครับ

< object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9.0.47.0" width="720" height="400">
<param name="movie" value="../../demo.swf"/> 
<param name="quality" value="high" />
<embed wmode="transparent" onmouseup="alert('on mouse up'); return true;" src="../../demo.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="720" height="400"></embed>
</object>

ตารางใน html5


ใน html5 ได้ปรับปรุงโครงสร้างตารางให้สามารถอธิบายข้อมูลภายในได้มากขึ้น โดยมีโครงสร้าง

<table border="1">
	<caption>
	ตารางเงินเดือน
	</caption>
	<thead>
		<tr>
			<th scope="cal">เดือนที่</th>
			<th scope="cal">เดือน</th>
			<th scope="cal">รายได้</th>
			<th scope="cal">รวม</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="row">1</th>
			<td>ม.ค.</td>
			<td>10,000</td>
			<td>10,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">2</th>
			<td>ก.พ.</td>
			<td>1,000</td>
			<td>11,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">3</th>
			<td>มิ.ค.</td>
			<td>1,040</td>
			<td>12,040</td>
		</tr>
	...........
		</tbody>
	<tfoot>
		<tr>
			<td colspan="3">รวม</td>
			<td scope="cal">100,000</td>
		</tr>
	</tfoot>
</table>

จะเห็นส่วนที่เพิ่มมาคือ

 1. caption อธิบายรายละเอียดตาราง
 2. th จะใช้แทน td ในกรณีที่เป็นหัวตารางทั้งคอลัมน์และแถว (ทำไมไม่ใช้สดมและแถว ?) จะมี scope Attribute โดยมีค่า
  • col = คอลัมน์
  • colgroup = กลุ่มคอลัมน์
  • row = แถว
  • rowgroup = กลุ่มของแถว

  ถ้าเป็นคอลัมน์ที่เป็นผลรวมของทั้งตารางละ ?

 3. thead table tfoot คือ หัวตาราง เนื้อหา และท้ายตารางตามลำดับ

จะเห็นได้ว่าเป็นโครงสร้างที่สามารถอธิบายข้อมูลภายในได้มากกว่าเดิม น่าเสียดายที่ Adobe Dreamweaver ไม่ช่วยปรับพวก scope เวลารวมตารางต้องมาปรับเอง

%d bloggers like this: