คลังเก็บบล็อก

คุมการแสดงผลตามเวลา


ตัวอย่าง query กำหนดเวลาแสดงผลของ mysql ให้แสดง ไม่แสดงตามเวลาที่กำหนด โดยยูเซอร์เลือกที่จะใส่ไม่ใส่ time, expire, start, end ก็ได้ เช่น จะแสดงหลังวันที่ xxx ไปตลอดกาลก็ใส่แต่วันที่เริ่มต้น จะแสดงจนถึงวันที่เท่าไหร่ก็ใส่เฉพาะวันที่สิ้นสุด จะแสดงในช่วงเวลาก็ใส่ทั้งคู่ กลับกัน ไม่ใส่ทั้งคู่ก็เหมือนไม่กำหนดเงือนไขอะไรเลย

SELECT *,
    CASE
     WHEN datePublish != '0000-00-00'
       AND dateExpire != '0000-00-00' THEN
     IF(datePublish <= Curdate()
      AND dateExpire >= Curdate(), true, false)
     WHEN datePublish != '0000-00-00' THEN
     IF(datePublish <= Curdate(), true, false
     )
     WHEN dateExpire != '0000-00-00' THEN
     IF(dateExpire >= Curdate(), true, false)
     ELSE true
    end AS published
FROM  pp_contents
HAVING published = true

วันและเวลาในจาว่าสคริปต์ : เพิ่ม ลด วัน เวลา


ถ้าอยากรู้ว่าอีก 3 วันข้างหน้า เป็นวันอะไร วันที่เท่าไหร่ เราสามารถใช้วิธีเพิ่มค่าให้ ออบเจ็ควันที่และเวลาได้
หลักการคือ อยากจะเพิ่ม หรือ ลดอะไร ก็เรียกเมทอด มาแสดงค่า แล้ว บวก หรือ ลบ จากนั้นเปลี่ยนกลับเป็นออบเจ็ควันที่และเวลาอีกครั้ง

var dateTimeObj = new Date();
document.writeln('<br /> วันเวลาปัจจุบัน '+dateTimeObj.toString() );
dateTimeObj.setDate(dateTimeObj.getDate() + 1);
document.writeln('<br /> เพิ่มอีก 1 วัน '+dateTimeObj.toString() );
dateTimeObj.setDate(dateTimeObj.getDate() + 7);
document.writeln('<br /> เพิ่มอีก 7 วัน '+dateTimeObj.toString() );
dateTimeObj.setMonth(dateTimeObj.getMonth() + 1);
document.writeln('<br /> เพิ่มอีก 1 เดือน '+dateTimeObj.toString() );
dateTimeObj.setYear(dateTimeObj.getFullYear() + 1);
document.writeln('<br /> เพิ่มอีก 1 ปี '+dateTimeObj.toString() );

ดูเพิ่มเติม

%d bloggers like this: