คลังเก็บบล็อก

ตัวแปร get ใน javascript


ในภาษา Javascript ไม่มี function ที่ทำหน้าที่รับตัวแปรจาก URL ดังนันจึงต้องใช้วิธีตัด string ทั้งหมด 3 ครั้ง

 1. แยกส่วนตัวแปรออกมา (หลังเครื่องหมาย ?)
 2. แยกตัวแปรออกเป็นชุดๆ (คั่นโดย &)
 3. แยกตัวแปรและค่าออกจากกัน (คั่นโดย =)
	
function getURIParams(uri)
{
  var params = [], hash;
  var hashes = uri.slice(uri.indexOf('?') + 1).split('&');
  for(var a = 0; a < hashes.length; a++)
  {
    hash = hashes[a].split('=');
    params[hash[0]] = hash[1];
  }
  return params;
}

ตัวอย่างวิธีใช้

uri = document.location
params = getURIParams(uri);
msg = '';
for(index in params)
{
	msg = msg+'\n'+index+'='+params[index]; 
}
alert(msg);

ตอน test อย่าลืมใส่ตัวแปรใน url ต่อท้ายด้วย เช่น
test.html?one=1&two=2
ก่อน refresh

แปลงชนิดตัวแปรใน PHP


PHP เป็นภาษาที่ยืดหยุ่นเรื่องตัวแปรมาก เราใช้ตัวแปรได้โดยไม่ต้องประกาศก่อน และประกาศตัวแปรได้โดยไม่ระบุประกาศชนิดของตัวแปร (variable’s type) ทำให้เขียนได้สะดวก เพราะ PHP จะเลือกชนิดของตัวแปรให้อัตโนมัติ แต่บางครั้งก็ก่อให้เกิดปัญหา เช่น สับสนระหว่าง ค่า 1 หรือ true บางครั้งอาจจะใช้วิธี คูณ หรือ บวกบังคับให้เป็นตัวเลข ความจริง PHPสามารถเปลี่ยนชนิดตัวแปรได้โดยการ casting ตัวแปร (PHP เรียกว่า Type Juggling) ทำโดยการระบุชนิดตัวแปรไปข้างหน้า เช่น

<?php
$foo = 10;  // $foo เป็น integer
$bar = (boolean) $foo; // $bar เป็น boolean
?>
คำสั่ง ชนิดตัวแปร
(int), (integer) integer
(bool), (boolean) boolean
(float), (double), (real) float
(string) string
(array) array
(object) object
(unset) NULL
%d bloggers like this: